Vážení zákazníci, i přes veškerou naši snahu dochází ke zpoždění dodávek Vašich objednávek v řádu několika dnů. Omlouváme se a prosíme o trpělivost.

799,0000

Hlavička, tel+otvírací doba

Po - Čt 8 - 16 hod, Pá 8 - 14 hod

Vrácení, reklamace

Vrácení ve lhůtě 14. dnů od doručení = Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Formulář naleznete v sekci „Ke staženi“ .

 • O odstoupení od smlouvy informuje kupující prodávajícího telefonicky, e-mailem, poštou, osobně. Prodávající po oznámení o odstoupení od smlouvy dohodne se spotřebitelem způsob navrácení finančních prostředků. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které chce spotřebitel zaslat zpět prodávajícímu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí nést známky opotřebení nebo poškození a musí být kompletní (tzn. včetně příslušenství, záručního listu, návodu, apod.). Zboží musí být zasláno zpět prodávajícímu do 14-ti dnů po odstoupení od smlouvy. Zboží zaslané na dobírku nebude příjmuto. Podávající navrátí finanční prostředky nejpozději do 14-ti dnů po obdržení vráceného zboží, případně po prokázání o odeslání zboží.

 • Spotřebitel má právo na vrácení nákladů za dopravné od prodávajícího ke spotřebiteli ve výši nejlevnější varianty poštovného nabízeného prodávajícím. Náklady spojené s dopravou zboží od spotřebitele k prodávajícímu nese v případě odstoupení od smlouvy kupující.

 • Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží.

 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. V mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 • Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

1. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

 

Reklamace

 • Reklamace lze uplatnit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. 89/2012 Sb.,a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese prodávajícího, nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit.

 • Spotřebitel má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Předností mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 • Věcně příslušným subjektem je v případě sporu mezi společností JUKO petfood s.r.o. a spotřebitelem Česká obchodní inspekce, se dídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/, kde je k dispozici též webový formulář návrhu na zahájení řízení. Dále může být příslušný i jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvo vede seznam mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách http://www.mpo.cz/  a průběžně jej aktualizuje.

 • Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu. V zájmu rychlého vyřízení je při uplatnění reklamace nutné zboží zaslat doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit. Vrácení finančních prostředků provedeme dohodnutým způsobem. Ostatní náležitosti upravuje Reklamační řád.

Reklamační řád

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací. Byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1. 2014.

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží.

 • Zjistí-li kupující nesrovnalosti při přejímce zboží v množství jednotek nebo porušenost dodávky, je povinen o tomto s dodavatelem sepsat zápis. Zápis musí obsahovat datum sepsání, podpisy příslušných osob, adresu (název, město, IČO) kupujícího, důvod reklamace, název váhu a kód zboží, počet kusů, popis vad, číslo faktury a datum vystavení faktury.

1) v přítomnosti řidiče prodávajícího je třeba vyplnit protokol, který mají řidiči za tímto účelem u sebe ve dvou kopiích – jedna zůstává řidiči, jedna kupujícímu.

2) v přítomnosti řidiče přepravní společnosti je třeba zapsat poškození do přepravního listu řidiče. Pokud zjistíte poškození, nebo si vzhledem k typu výrobku a stavu poškození obalu nebudete jisti zda nedošlo vlivem špatné manipulace při dopravě k jeho poškození, můžete příjem zásilky odmítnout. V tomto případě však musíte uvést do přepravního listu dopravce důvod odmítnutí zásilky -výslovně odmítnuto z důvodu poškození při přepravě. Pokud si takovouto zásilku ponecháte zaznamenáte do přepravního listu –přebráno s výhradou. Tuto informaci stvrzujete svým podpisem. V případě potřeby s Vámi dopravce sepíše reklamační protokol nebo je nutné sepsat přiložený Zápis o škodě ihned při převzetí zásilky s přepravcem a faxovat na : +420 544 227 063

 • V případě zjištění poškození později (řidič již není přítomen) vyplňte formulář Zápis o škodě, spolu s fotografií poškozeného výrobku zašlete na adresu: reklamace@juko-krmiva.cz, a to nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Popřípadě písemně informujte prodejce (zpráva musí obsahovat datum sepsání, podpisy příslušných osob, adresu (název, město, IČO) kupujícího, důvod reklamace, název váhu a kód zboží, počet kusů, popis vad, číslo faktury a datum vystavení faktury)

Reklamace na zjevné a viditelné vady, chybějící či poškozené zboží budou vyřízeny při jejím PÍSEMNÉM oznámením prodejce nejpozději do 2. dne ode dne dodaní.

 • Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného skladování či nesprávné manipulace se zbožím.

 • Kupující je povinen reklamaci zjištěné vady uplatnit bez zbytečného prodlení poté co se vada projevila.

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně u prodávajícího v záruční době. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.

 • Částka za reklamované zboží, bude zákazníkovi poukázaná na bankovní účet, nelze zaslat formou poštovní poukázky. Dle dohody může byt zboží vyměněno za nové .

 • Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem. K reklamaci je nutné přiložit veškeré doklady o koupi.

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, případně v delší lhůtě, na kterou se mohou prodávající s kupujícím dohodnout. V případě plastových výrobků, které  je třeba sestavit je nutné brát zřetel na dočasnou křehkost materiálů a před montáží ponechat produkt aklimatizovat.